AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.pallasdeus.com, (en diante Sitio web) osténtaa: José R. Pallas Deus, con NIF: 76354220-Q, e cuxos datos de contacto son:

 • Polígono Acevedo P-9
 • 15185-Cerceda
 • A Coruña


TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O OBXECTO DAS CONDICIÓNS: O SITIO WEB

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Aos efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web:

 • A aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante Servizos).

Carpintaría Pallas Deus se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Carpintaría Pallas Deus poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario.

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.


O USUARIO

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.

O Sitio web de Carpintaría Pallas Deus proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

 • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Carpintaría Pallas Deus sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supor lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.
 • A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por Carpintaría Pallas Deus para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a Carpintaría Pallas Deus acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

O Usuario declara ser maior de idade e dispor da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Por tanto, este Sitio web de Carpintaría Pallas Deus non se dirixe a menores de idade. Carpintaría Pallas Deus declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

O Sitio web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Carpintaría Pallas Deus non asegura que o Sitio web cumpra con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Se o Usuario reside ou ten o seu domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar no Sitio web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo Carpintaría Pallas Deus responsabilidade algunha que se poida derivar do devandito acceso.


ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Carpintaría Pallas Deus non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin dos Contidos ou Servizos. Carpintaría Pallas Deus fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.

Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Carpintaría Pallas Deus será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

Carpintaría Pallas Deus tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.


POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Carpintaría Pallas Deus comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade dos datos solicitados, de forma que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Conforme ao previsto no artigo 5 da LOPD, infórmase o Usuario que os datos persoais solicitados por Carpintaría Pallas Deus, mediante os formularios estendidos nas súas páxinas, serán introducidos nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de Carpintaría Pallas Deus, e debidamente declarado e inscrito no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba ou para atender unha solicitude ou consulta.

Mentres o Usuario non comunique o contrario a Carpintaría Pallas Deus, entenderase que os seus datos non foron modificados, que o Usuario se compromete a notificar calquera variación e que ten o consentimento para utilizalos para as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron. Podendo incluso ser, ademais, utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística, e actividades propias do seu obxecto social, autorizando expresamente a Carpintaría Pallas Deus para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adecuar o Contido ofertado Usuario, e así mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo Sitio web.

Nas ocasións nas que o Usuario puidese facilitar os seus datos a través de formularios, co obxecto de realizar consultas, solicitar información e/ou por motivos relacionados co Contido ofrecido no Sitio web, se ídevos datos que facilitase o Usuario fosen imprescindibles para o correcto desenvolvemento de todo isto, informarase diso ao Usuario indicándolle que son datos cuxa cumplimentación é de carácter obrigatorio.

En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada no parágrafo(s) anterior(é), o Usuario poderá exercer os seus dereitos de información-acceso, rectificación, cancelación e oposición, (Dereitos ARCO) dos que dispón e que poden ser exercitados ante Carpintaría Pallas Deus, Para iso, debe ter en conta as seguintes connotacións:

 • Dereito de Acceso: É o dereito do Usuario a obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que Carpintaría Pallas Deus realizase ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de Rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os datos que, estando dentro do ficheiro automatizado, resulten ser inexactos ou incompletos.
 • Dereito de Cancelación: É o dereito a suprimir os datos de carácter persoal do Usuario, fóra do previsto noutras leis aplicables que determinen a obrigatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma.
 • Dereito de Oposición: É o dereito do Usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de Carpintaría Pallas Deus.

Así pois, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida a Carpintaría Pallas Deus coa referencia 'LOPD-www.pallasdeus.com", especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade.
 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificacións.
 • Data e firma do solicitante.
 • Todo documento que acredite a petición que formula.

O Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar o envío e a recepción da solicitude. Esta solicitude e todo outro documento adxunto deberá enviarse á seguinte dirección e/ou correo electrónico:

 • Polígono Acevedo P-9
 • 15185-Cerceda
 • A Coruña

Carpintaría Pallas Deus resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, jurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. O uso da Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación dos mesmos.


POLÍTICA DE LIGAZÓNS

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio web de Carpintaría Pallas Deus deberá saber que:

 • Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún Contidos e/ou Servizos do Sitio web sen autorización expresa de Carpintaría Pallas Deus.
 • Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de Carpintaría Pallas Deus, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.
 • A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Carpintaría Pallas Deus.
 • O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Carpintaría Pallas Deus e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de Carpintaría Pallas Deus dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no devandito sitio web, e viceversa.


POLÍTICA DE COOKIES

Cookies

O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implemento lerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.

Cookies de terceiros:

Son cookies utilizadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan a Carpintaría Pallas Deus servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio web e a experiencia do usuario ao navegar no Sitio web. Os principais obxectivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de accesos e analizar a información da navegación, é dicir, como interactúa o Usuario co Sitio web.

A información que se obtén refírese, por exemplo, ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar á que a dirección IP desde o que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, o tempo de visita, o navegador que usan, o operador ou tipo de dispositivo desde o que se realiza a visita. Esta información utilízase para mellorar o Sitio web, e detectar novas necesidades para ofrecer aos Usuarios un Contido e/ servizo de óptima calidade. En todo caso, a información recompílase de forma anónima e elabóranse informes de tendencias do Sitio web sen identificar a usuarios individuais.

Pode obter máis información sobre as cookies, a información sobre a privacidade, ou consultar a descrición do tipo de cookies que se utiliza, os seus principais características, período de expiración, etc. no seguinte(s) ligazón(s):

A entidade(é) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, sempre cando o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as dicir entidades.

Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies:

O Usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración da súa navegador (entre os que se atopan, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador de Internet a outro, en consecuencia, o Usuario debe, acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador de Internet que estea a utilizar. No caso de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.

Cambios na Política de Cookies:

É posible que a Política de Cookies do Sitio web cambie ou se actualice, por iso é recomendable revisar esta política cada vez que acceda ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Carpintaría Pallas Deus por si ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Carpintaría Pallas Deus.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade Intelectual titularidade de AXENCIA EFE S.A.U. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e mesmo imprimilos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa única e exclusivamente para o seu uso persoal e privado. O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de AXENCIA EFE S.A.U.

A utilización non autorizada da información contida nesta website, a súa revenda, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de AXENCIA EFE S.A.U. dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio web supoña unha violación dos dereitos dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Carpintaría Pallas Deus a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.


ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Carpintaría Pallas Deus se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Carpintaría Pallas Deus rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación á interpretación e/ou á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito.